27-03-2018

Днес, 27 март 2018 г., с определение по к.д. № 1/2018 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на петчленен състав на Върховния административен съд  за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт (Обн. ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., посл. изм., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.).

Определението е прието единодушно с 11 гласа.