20-03-2018

Конституционният съд ще проведе заседание на 27 март /вторник/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.                    Конституционно дело № 11/2017 г. по искане на  Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на ал. 1, последно изречение, на ал. 2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.                    

Делото е за разглеждане по същество.

                 Докладчик: Борис Велчев

 

2.                       Конституционно дело № 10/2017 г. по искане на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, приети със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г.

                   Делото е за обсъждане.

          Докладчик: Таня Райковска