13-03-2018

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 20 март /вторник/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.                    Конституционно дело № 1/2018 г. по искане на  Петчленен състав на Върховния административен съд  за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.                    

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: Кети Маркова

 

2.                    Конституционно дело №  3/2018 г. по искане на Седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание  на основание на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й.

Делото е за разглеждане по допустимост.

   Докладчик: Анастас Анастасов

 

3.             Конституционно дело № 11/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на алинея първа, последно изречение, на ал.2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Делото е за обсъждане.

Докладчик: Борис Велчев