12-03-2018

Днес, 12 март 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 6/2018 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и § 1, т. 2 относно думите „отделното населено място, обособено като самостоятелна урбанизирана територия - при охрана на урбанизирани територии“, както и на свързаната с тях разпоредба на § 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност (обн. ДВ. бр. 10 от 30 януари 2018 г.).

           

Докладчик по делото е съдия  Мариана Карагьозова- Финкова.