12-03-2018

     Днес, 12 март 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 5/ 2018 г. по искане на главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за частната охранителна дейност /обн., ДВ, бр.10 от 30.01.2018 г./

      Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова- Финкова.