20-02-2018

                                         

                        Конституционният съд ще проведе заседание на 13 март /вторник/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.                  Конституционно дело № 2/2018 г. по искане на  Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1- ал. 6 от Закона за съдебната власт.                    

Делото е за разглеждане по допустимост.

                        Докладчик: Георги Ангелов

 

2.                  Конституционно дело № 13/2017 г. по искане на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, с което да се даде отговор на въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“                    

                   Делото е за обсъждане.

                   Докладчик: Стефка Стоева

 

3.                     Конституционно дело № 5/2017 г. по искане на седемдесет и един народни представители за установяване на противоконституционност и за установяване на несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование.

                    Делото е за обсъждане.

                    Докладчик: Анастас Анастасов

 

4.                     Конституционно дело № 14/2017г. по искане на шестдесет и шест народни представители за обяваване на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел II, т.1.2. "Субсидии и други текущи трансфери"от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за противоконституционна, като противоречаща на чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.

 

Делото е за разглеждане по същество.

             Докладчик: Румен Ненков