23-01-2018

Конституционният съд ще проведе заседание на 30 януари /вторник/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.               Конституционно дело № 9/2017 г. по искане на Главния прокурор на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България.  

Делото е за разглеждане по същество.

                        Докладчик: Филип Димитров

 

2.               Конституционно дело № 8/2017 г. по искане от 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на отказа на Народното събрание да приеме проекта за решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 4 , ал. 2, чл. 48, ал. 3, чл. 48, ал. 4, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от Конституцията.

                   Продължаване на обсъждането.

 

                   Докладчик: Константин Пенчев