23-01-2018

Днес, 23 януари 2018 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 50, на чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия”, на чл. 63, ал. 2, т. 4, на чл. 73а, ал. 2, на чл. 416, ал. 5, на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в случаите по чл. 94, ал. 1“, на чл. 227, ал. 5, на чл. 248а, на чл. 252, ал. 2 в частта „или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт”, на чл. 358, ал. 2, на чл.301, ал. 4, на чл. 305, ал. 6, на чл.336, т.4, на чл.354, ал.1, т.3 , на чл.425, ал.1, т.3, на чл.248, ал.3, на чл.320, ал. 2, на чл.348, ал. 3, т.1, на чл.351, ал. 2, на чл.360, ал. 2 и на чл.411а, ал.1, т.4 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

 

С последващо определение по конституционно дело №  12/2017 г. Конституционният съд присъедини към конституционно дело № 10/2017 г.  за съвместно разглеждане и решаване искането в частта относно конституционността на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК.