23-01-2018

Днес, 23 януари 2018 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на алинея първа, последно изречение, на ал.2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г., посл. изм. и доп. бр. 58 от 2017 г./