16-01-2018

Конституционният съд ще проведе заседание на 23 януари /вторник/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.                  Конституционно дело № 14/2017 г. по искане на шестдесет и шест народни представители за обяваване на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел II, т.1.2. "Субсидии и други текущи трансфери" от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за противоконституционна като противоречаща на чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.                 

Делото е за разглеждане по допустимост.

                        Докладчик: Румен Ненков

 

2.               Конституционно дело № 12/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 50 и на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 - частично; на разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т. 4; на разпоредбите на чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал. 5; на разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в случаите по чл. 94, ал. 1“; на разпоредбата на чл. 227, ал. 5; на разпоредбата на чл. 248а (в цялост) и на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 - частично; на разпоредбата на чл. 358, ал. 2; на разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6; на разпоредбите на чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3; на разпоредбите на чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал, 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2 и чл. 360, ал. 2; на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс.  

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: Цанка Цанкова

3.         Конституционно дело № 11/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл. 37и, с изключение на ал. 1, посл. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, поел. изр., ал. 5 и ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ.

                  Делото е за разглеждане по допустимост.

                  Докладчик: Борис Велчев

4.         Конституционно дело № 8/2017 г. по искане от 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на отказа на Народното събрание да приеме проекта за решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 4 , ал. 2, чл. 48, ал. 3, чл. 48, ал. 4, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от Конституцията.

                   Делото е за обсъждане.

 

                   Докладчик: Константин Пенчев