16-01-2018

Днес, 16 януари 2018 г.,  с определение по к.д. № 10/2017 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и на несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Определението е прието единодушно с 12 гласа.