12-12-2017

Конституционният съд ще проведе заседание на 16 януари /вторник/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.                  Конституционно дело № 3/2017 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата“.

                    Делото е за разглеждане по същество.

                   Докладчик: Кети Маркова

 

2.               Конституционно дело № 10/2017 г. по искане на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, приети със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: Таня Райковска

 

3.         Конституционно дело № 13/2017 г. по искане за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, с което да се даде отговор на въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“.

                   Делото е за разглеждане по допустимост.

                   Докладчик: Стефка Стоева

 

4.         Конституционно дело № 11/2017 г. по Искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл. 37и, с изключение на ал. 1, поел. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, поел. изр., ал. 5 и ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ.

                  Делото е за обсъждане.

 

                  Докладчик: проф. Борис Велчев