12-12-2017

      Днес, 12 декември 2017 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл.129, ал. 6 от Конституцията на Република България, за да даде отговор на въпроса: „Какъв е обхватът на израза с право на повторно назначаване и дали точното му съдържание включва възможност за назначаване до два мандата (включително) за целия професионален стаж на магистрата и независимо дали в един и същ, или в различни органи на съдебната власт?“.