12-12-2017

Днес, 12 декември 2017 г., Конституционният съд отклони искането на 61 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), (обн., ДВ. бр.15 от 15 февруари 2013г.,   последно изм. и доп. ДВ, бр.91 от 14 ноември 2017г. ) в частта му „или на акт на Министерския съвет“ и прекрати производството по конституционно дело № 6 от 2017 г.