28-11-2017

Днес, 28 ноември 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 11/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл. 37и, с изключение на ал. 1, поел. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, поел. изр., ал. 5 и ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ.

 

Докладчик по делото е съдия Борис Велчев.