21-11-2017

Конституционният съд ще проведе заседание на 12 декември /вторник/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.                  Конституционно дело № 6/2017 г. по искане на шестдесет и един народни представители по чл. 149, ал. 1, т. 2 за установяване на противоконституционност на чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта му „или на акт на Министерския съвет“ и по чл. 149, ал. 1, т. 4 за установяване на несъответствие на чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта му „или на акт на Министерския съвет“ с международните договори, по които Република България е страна.

        

                    Делото е за разглеждане по допустимост.

                   Докладчик: Гроздан Илиев

 

2.               Конституционно дело № 8/2017 г. по искане на 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на отказа на Народното събрание да приеме проекта за решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 4 , ал. 2, чл. 48, ал. 3, чл. 48, ал. 4, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от Конституцията.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: Константин Пенчев

3.                  Конституционно дело № 9/2017 г. по искане от Главния прокурор на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България.

 

                   Делото е за разглеждане по допустимост.

                   Докладчик: Филип Димитров