17-11-2017

 

Днес, 17 ноември 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 10/2017 г. по искане на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т.4 от Наказателно-процесуалния кодекс, приети със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 63 от 04.08.2017 г.

        

 

Докладчик по делото е съдия Таня Райковска.