31-10-2017

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 ноември /вторник/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.         Конституционно дело № 8/2017 г.  по искане на 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на отказа на Народното събрание да приеме проекта за решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 4 , ал. 2, чл. 48, ал. 3, чл. 48, ал. 4, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от Конституцията

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик:  съдия Константин Пенчев.