03-10-2017

 


Конституционният съд ще проведе заседание на 31 октомври /вторник/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:


1. Конституционно дело № 5/2017 г. по искане на седемдесет и един народни представители на основание чл.149, ал. 1, т. 2 и т.4 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност и за установяване на несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование.


Делото е за разглеждане по допустимост.

 Докладчик: Анастас Анастасов.

 


2. Конституционно дело № 7/2017 г. по искане от Президента на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3, чл. 85 ал. 1, т. 9, чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Конституцията на Република България.

                 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 Докладчик: Мариана Карагьозова- Финкова.