06-07-2017

 

Днес, 6 юли  2017 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 10/ 2016 г., с което обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор  (обн., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г.).

 

Решението е прието единодушно с 12 гласа.