06-07-2017

 

Днес, 6 юли  2017 г.,  Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 9/2016 г., с което единодушно отхвърли искането на  тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. ).

 

Решението е прието с 12 гласа.