27-06-2017

 

 

 

 

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 06 юли /четвъртък/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:


  1. Конституционно дело № 9/2016 г. за установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 102/2015 г.).               

    Делото е за разглеждане по същество.

    Докладчик: Георги Ангелов

  2. Конституционно дело № 10/2016 г. за установяване на                противоконституционност на Решение на Народното събрание от 15.07.2016 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, както и на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор.

    Делото е за разглеждане по същество.

    Докладчик: Анастас Анастасов