27-06-2017

 

С решение от 27 юни 2017 г. по конституционно дело № 1/2017 г. Конституционният съд отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на § 69 и § 70 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.).

 

Решението е взето с 10 гласа и особено мнение на съдията Гроздан Илиев, който счита, че искането е недопустимо.

 

На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии.