27-06-2017

 

Днес, 27 юни 2017 г.,  Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 2/2017 г., с което единодушно отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд по чл. 150, ал.2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ в частта ѝ, относно работещите по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване пенсионери, във връзка с тази на т. 6 на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО (Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., посл.изм. ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.).

 

Решението е прието с 11 гласа.