27-06-2017

 

Днес, 27 юни 2017 г., Конституционният съд  допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 3/2017 г., образувано по искане на омбусдмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда в частта:  „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата“.

 

Определението е прието с 10 гласа „за“ и един глас „против“.