19-06-2017

 

Днес, 19 юни 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 6/2017 г. по искане на шестдесет и един народни представители по чл.149, ал. 1, т. 2 за установяване на противоконституционност на чл.51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта „или на акт на Министерския съвет“ и по чл.149, ал. 1, т. 4 за установяване на несъответствие на чл.51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта „или на акт на Министерския съвет“ с международните договори, по които Република България е страна.

 

        

 

Докладчик по делото е съдия Гроздан Илиев.