06-06-2017

 

Днес, 6 юни 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2017 г. по искане на седемдесет и един народни представители по чл.149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България  за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 10,  чл. 22, чл. 24, ал. 4, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 53, ал. 6, чл. 54, ал. 5, чл. 59, ал. 1, чл. 68, ал. 1 и ал. 2, чл. 143, ал. 6, чл. 146, ал. 2, чл. 147, чл. 171, ал. 2, чл. 172, ал. 1, т.4 и т. 10, чл.172, ал. 2, чл. 175, ал. 1,  чл. 184, ал. 5, чл. 186, ал. 1, т. 8,  чл. 199, ал. 1 и ал. 3, чл. 210, ал. 1, т. 4, чл.213, ал.7, чл. 215, ал. 1, т.3, чл.219, ал. 4 и ал. 5, чл. 247, ал. 2, чл. 252, ал. 3, чл. 256, ал. 3 в частта „както и на частните детски градини и училища, които получават бюджетни средства“, чл. 269, ал. 1, т. 4 в частта „и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет“, чл.282, ал. 1, чл. 287, чл. 288,чл. 298, ал. 3, т.2, чл.299, чл. 301, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 345, ал. 2, чл.346, ал. 2, § 17 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за установяване на несъответствието с международните договори, по които Република България е страна на чл. 10, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, чл. 256, ал. 3 в частта „както и на частните детски градини и училища, които получават бюджетни средства“, чл. 269, ал. 1, т. 4 в частта „и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет“, чл. 287, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9, чл. 288, чл. 301 ЗПУО и § 17 Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО.

 

        

 

Докладчик по делото е съдия Анастас Анастасов