06-06-2017

Конституционният съд ще проведе заседание на 27 юни /вторник/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 1. Конституционно дело № 1/2017 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на § 69 и § 70 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.)

Делото е за разглеждане по същество.

 Докладчик: Стефка Стоева

 

2. Конституционно дело № 2/2017 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд по чл. 150, ал.2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ в частта ѝ, относно работещите по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ пенсионери, във връзка с тази на т. 6 на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: Румен Ненков

 3. Конституционно дело № 3/2017 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата“.

 Делото е за разглеждане по допустимост.

 Докладчик: Кети Маркова

 

4. Конституционно дело № 4/2017 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството вътрешните работи.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: Георги Ангелов