11-05-2017

 Конституционният съд ще проведе заседание на 30 май  /вторник/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 15/2016 г. по искане от Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16 изр. второ от Конституцията на Република България.

             Делото е за обсъждане.

             Докладчик: Таня Райковска.

   

2. Конституционно дело № 1/2017 г. по искане на омбудсмана на   Република България за установяване на противоконституционност на  § 69 и § 70 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.)

 

 Делото е за обсъждане.

             Докладчик: Стефка Стоева.