02-05-2017

Конституционният съд ще проведе заседание на 11 май  /четвъртък/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред.

1.Конституционно дело № 12/2016 г. по искане на 49 народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на §18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.).

 Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: Мариана Карагьозова.