25-04-2017

Днес, 25.04.2017 г., Конституционният съд  допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд по чл.150, ал.2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.40, ал. 1, т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ в частта ѝ, относно работещите по чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ пенсионери, във връзка с тази на т. 6 на чл.40, ал. 1 от ЗЗО.

Докладчик по делото е съдията Румен Ненков.