11-04-2017

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 25 април /вторник /  2017 г. от  10.00 ч. при следния дневен ред:

1.  Конституционно дело №  12/2016 г., образувано по искане на четиридесет и девет народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на §18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. , ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.)

Делото е за обсъждане.

Докладчик:  Мариана Карагьозова-Финкова.

2.  Конституционно дело № 2/ 2017 г. , образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд по чл.150, ал.2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.40, ал. 1, т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ в частта ѝ, относно работещите по чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ пенсионери, във връзка с тази на т. 6 на чл.40, ал. 1 от ЗЗО.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: Румен Ненков.