07-04-2017

 

 

Конституционният съд образува конституционно дело № 2/2017 г.

 

 

На 7 април 2017 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 2/2017 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд от съдии Теодора Николова, Димитър Първанов и Аглика Адамова по чл.150, ал.2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.40, ал. 1, т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ в частта ѝ, относно работещите по чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ пенсионери, във връзка с тази на т. 6 на чл.40, ал. 1 от ЗЗО.

 

        

Докладчик по делото е съдия Румен Ненков.