06-04-2017

Конституционният съд с определение от 6-ти април 2017 г. по к.д. № 1/2017 г. допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на  § 69 и § 70 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.).   

 

Определението бе взето с гласовете на 9 /девет/ съдии. На особено мнение е съдията Гроздан Илиев, а съдиите, Георги Ангелов и Филип Димитров, отсъстват.

 

Докладчик по делото е съдия Стефка Стоева.