23-03-2017

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 6 април (четвъртък) 2017 г. от 10.00 часа при следния дневен ред:

Конституционно дело № 1/ 2017 г.  по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на § 69 и § 70 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.)

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик:  Стефка Стоева