07-03-2017

 

Конституционният съд ще проведе заседание на  16 март (четвъртък) 2017 г. от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

 Конституционно дело №  16/2016 г. по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерството вътрешните работи (обн.,  ДВ, бр.  53 от 27.06.2014 г., посл. изм. и доп.  ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.)

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик:  Борис Велчев