02-03-2017

     На 2 март  2017 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 1/2017 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на  § 69 и § 70 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.)   

 

     Докладчик по делото е съдия Стефка Стоева.