07-02-2017

          Конституционният съд ще проведе заседание на 23 февруари /четвъртък /  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

         Конституционно дело № 11/2016 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 242а от Изборния кодекс поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2 на чл. 10 и на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

 Делото е за разглеждане по същество.

             Докладчик: Гроздан Илиев