31-01-2017

   Конституционният съд реши конституционно дело № 6/2016 г.

Днес, 31-ви януари 2017 г. Конституционният съд на Република България реши конституционно дело № 6 от 2016 г., като обяви разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт /обн., ДВ, бр. 64 от 7. 08. 2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 30. 09. 2016 г./., за противоконституционна.

Решението е взето единодушно.