19-01-2017

Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело № 16/2016 г.

 

Конституционният съд в заседание на 19 януари 2016 г. допусна за разглеждане по същество искането на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерството вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.).