05-12-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 13 декември 2016 г. (вторник) от 10 часа при следния дневен ред: 

1. Конституционно дело № 6/2016 г. по искане на Пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Стефка Стоева.

 

2. Конституционно дело № 9/2016 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 102/2015 г.).

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Георги Ангелов.