16-11-2016

Конституционният съд в заседание на 15 ноември 2016 г. допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Изборния кодекс в частта „с решение на Централната избирателна комисия по преценка на дипломатическите и консулските представителства“ и отклони искането на омбудсмана за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр.19/2014 г., изм. ДВ, бр. 39/2016 г., бр. 57/2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 85/2016 г.) като прекрати производството по конституционно дело № 14/2016 г. в частта му по чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс.