15-11-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 22 ноември 2016 г. (вторник) от 10 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 10/2016 г. по искане на 48 народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 15.07.2016 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, както и на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Анастас Анастасов.

 

2. Конституционно дело № 11/2016 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 242а от Изборния кодекс поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10 и на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Гроздан Илиев. 

 

3. Конституционно дело № 17/2016 г. по искане на президента на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 99, ал. 7, изречение първо от Конституцията на Република България.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик:съдия Цанка Цанкова.