14-11-2016

На 14 ноември 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 17/2016 г. по искане на президента на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 99, ал. 7, изречение първо от Конституцията на Република България.

         

Докладчик по делото е съдия Цанка Цанкова.