14-11-2016

На 14 ноември 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 16/2016 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерството вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.).

         

Докладчик по делото е съдия Борис Велчев.