04-10-2016

Конституционният съд в заседание на 4 октомври 2016 г. реши конституционно дело № 7 от 2016 г. Съдът отхвърли искането на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.