04-10-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 13 октомври 2016 г. (четвъртък) от 10 часа при следния дневен ред: 

1. Конституционно дело № 13/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на  противоконституционност на § 2, с който е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от Наказателния кодекс, на § 35 и § 36 от Закона за изменение и допълнение на НК (ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.).

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова.

 

2. Конституционно дело № 4/2016 г. по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230 от Закона за съдебната власт.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Борис Велчев.

 

3. Конституционно дело № 12/2016 г. по искане на 49 народни представители за установяване на противоконституционност на § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2016 г.).

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова.