29-09-2016

Конституционният съд в заседание на 29 септември 2016 г. реши конституционно дело № 3 от 2016 г. Съдът отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.