29-09-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 04 октомври 2016 г. (вторник) от 10 часа при следния дневен ред: 

1. Конституционно дело № 7/2016 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Румен Ненков. 

2. Конституционно дело № 4/ 2016 г. по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230 от Закона за съдебната власт.

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Борис Велчев.