26-09-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 29 септември 2016 г. (четвъртък) от 10 часа при следния дневен ред:

          1. Конституционно дело № 3/2016 г. . по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от ГПК и чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Таня Райковска.

 

2. Обсъждане на конституционно дело № 13/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 2, с който е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от НК, на § 35 и § 36 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 74 от 26 септември 2015 г.).

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова.